Công bố danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/04/2018 về việc công bố danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Theo Quyết định, có 20 dự án, công trình thí điểm áp dụng BIM trong danh sách đợt này. Các công trình, dự án dự kiến áp dụng BIM ở các khâu như: Lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, hoàn công, quản lý vận hành… Kinh phí thực hiện các công trình, dự án này được lấy từ nguồn vốn: tư nhân; vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách; vốn trái phiếu chính phủ…

Công bố danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Ban Chỉ đạo BIM, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai áp dụng BIM (hỗ trợ trình tự thủ tục, lựa chọn tư vấn BIM…); Tổ chức hướng dẫn, đào tạo việc áp dụng BIM đối với các chủ đầu tư/ban quản lý dự án của các dự án thí điểm áp dụng BIM; Cử chuyên gia trực tiếp hỗ trợ nghiệp vụ cho các dự án thí điểm áp dụng BIM…

Công bố danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Để triển khai áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng, ngày 22/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình với quan điểm Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Các mục tiêu cụ thể của việc áp dụng BIM cũng đã được nêu trong Quyết định phê duyệt Đề án.

Trong đó, có dự án chung cư cao tầng tại số 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh của CĐT A.C.S.C vừa nhận được Quyết định 362/QĐ-BXD ký ngày 2/4/2018 của Bộ XD về công bố các dự án thí điểm cho chương trình Mô hình Thông Tin Công Trình (BIM). Có 20 dự án được chọn trong đó có dự án Chung cư cao tầng Greenfield 686 do ACSC làm chủ đầu tư và Tổng thầu thiết kế- thi công (dự án của ACSC thứ 18/20 công trình được chọn). ACSC sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt chương trình này vì sự phát triển của công ty nói riêng và ngành xây dựng nói chung.
ACSC đã đăng ký áp dụng thí điểm BIM 7D (thiết kế – thi công – hoàn công – quản lý vận hành). Greenfield 686 cũng được thiết kế và thi công theo chuẩn công trình xanh LEED (USGBC) & GREENMARK.